Yksityisiä turvallisuuspalveluita koskeva lainsäädäntö

14. huhtikuuta 2014

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Vartioimisliiketoiminta jatkuisi luvanvaraisena kuten nytkin, mutta muutoksena esitetään, että järjestyksenvalvojatoiminta sekä turvasuojatoiminta muuttuisi myös luvanvaraiseksi eräin poikkeuksin. Turvasuojaajia ovat esimerkiksi lukkosepät tai murtohälytyslaitteiden asentajat.
Ehdotettu laki käsittäisi säännökset turvallisuusalan elinkeinoluvasta. Lupa olisi yhteinen kaikille luvanvaraisiksi ehdotetuille yksityisen turvallisuusalan yrityksille. Erillisestä vartioimisliikeluvasta luovuttaisiin.

Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivaltuuksiin muutoksia

Uudessa laissa vartijoiden ja järjestyksenvalvojien toimivaltuuksia täsmennetään. Vartijalle esitetään muun muassa oikeutta vapauttaa rikoksen perusteella kiinniotettu henkilö joissain tapauksissa.

Myös poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Poliisilaitokset voisivat jatkossa antaa toimeksiannon laissa tarkoitettujen vartijan tehtävien suorittamisesta myös turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijalle erityisten tarkoin rajattujen edellytysten täyttyessä. Tehtävissä voitaisiin käyttää vartijaksi hyväksyttyjä henkilöitä, jotka ovat saaneet erityiskoulutuksen tehtävään. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Koko tiedote SM:n sivulla